Afkortingenlijst

A.

 • AB – Algemeen Bestuur
 • AMHKr – Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
 • AMK – Advies en Meldpunt Kindermishandeling
 • APPA – Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
 • APV – Algemene Plaatselijke Verordening
 • AR – Algemene Reserve
 • ArtEZ – Hogeschool voor de kunst Arnhem Nijmegen
 • ASV – Algemene Subsidieverordening Arnhem
 • AU – Algemene uitkering (gemeentefonds)
 • AWB – Algemene Wet bestuursrecht
 • AWBZ – Algemene Wet bijzondere ziektekosten

B.

 • B&W – Burgemeester & Wethouders
 • BAC – Budget Advies Centrum
 • BBV – Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
 • BGB – Buiten Gewoon Beter
 • BGD – Buiten Gewoon Doorgaan
 • BIBOB – Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • BKD – Bedrijven Kontactdagen
 • BLoeM – Bureau voor Loopbaan en Mobiliteit
 • BNG – Bank Nederlandse Gemeenten
 • BOA – Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 • BR – Bestemmingsreserve
 • BUIG – Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
 • BV – Besloten Vennootschap
 • bvo – bruto vloer oppervlakte
 • BWS – Besluit woninggebonden subsidies

C.

 • CAK – Centraal Administratie Kantoor
 • CAO – Collectieve arbeidsovereenkomst
 • CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek
 • CER - Compensatie eigen risico zorgverzekeringswet
 • CIO – Chief Information Officer
 • CIOS – Centraal Instituut Opleiding Sportleiders
 • CJG – Centrum voor jeugd en gezin
 • CJIB – Centraal Justitieel Incasso Bureau
 • COELO – Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
 • CROW – Netwerk waar gemeentelijke professionals kennis etc uitwisselen over openbare ruimten
 • CPB – Centraal Plan Bureau
 • CPI – Consumentenprijsindex
 • CTM – Complete Tender Management
 • CV – Coöperatieve verenging

D.

 • DB – Dagelijks Bestuur
 • DBFMO – Design, Build, Finance, Maintain, Operate
 • DRO – Doorontwikkeling repressie organisatie
 • DU – Decentralisatie Uitkering
 • DVO – Dienstverleningsovereenkomst

E.

 • E-HRM – Electronic Human Resource Management
 • EV – Eigen Vermogen
 • E-MOVO – Elektronische MOnitor VOlksgezondheid
 • EMT – Energie en Milieu Technologie
 • EN – Europese Norm
 • EMU – Economische en Monetaire Unie
 • EU – Europese Unie
 • EZ – Economische zaken

F.

 • FIDO – Financiering Decentrale Overheden
 • FJP – Financiële Jaarrapportage Projecten
 • FPU – Flexibel Pensioen en Uittreden
 • fte – fulltime-equivalent (formatieplaats)

G.

 • G31 – Stedennetwerk gericht op belangenbehartiging en kennisdeling
 • GGD – gemeentelijke gezondheidsdienst
 • GGU – gebiedsgerichte uitwerking
 • GMA – Gemeente Musea Arnhem
 • GO – Georganiseerd Overleg
 • GR – Gemeenschappelijke Regeling
 • GRO – Gemeenschappelijke Regeling voor Onderwijszaken
 • GRP – Gemeentelijk Rioleringsplan
 • GSO – Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid

H.

 • HAN – Hogeschool Arnhem Nijmegen
 • HAVO – Hoger algemeen voortgezet onderwijs
 • HGO – Het Gelders Orkest

I.

 • ICT – Informatie- en communicatietechnologie
 • IKC – Integrale Kindcentra
 • IPO – Interprovinciaal Overleg
 • ISV – Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
 • IU – Integratie uitkering

J.

 • JGZ – Jeugd Gezondheids Zorg
 • JOGG – Jongeren Op Gezond Gewicht
 • JV – Jaarverslag/ realisatie 2014

K.

 • KCC – Klant Kontact Centrum
 • KHV – kantoorhuisvesting
 • KING – Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
 • KVO-keurmerk – Keurmerk Veilig Ondernemen

M.

 • M&V(bedrijvigheid) – Mode en vormgeving
 • MBO – Middelbaar beroepsonderwijs
 • MFC – Multi Functioneel Centrum
 • Ministerie OCW – Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van BZK – Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • MIP –  Meerjaren Investeringsplan
 • MJPB – Meerjaren Programmabegroting
 • MOBL – Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven
 • MRA – Milieusamenwerking Regio Arnhem
 • MSSA – Musis Sacrum-Schouwburg Arnhem
 • MoBa – Mode Biënnale Arnhem

    N.

 • NEN – Nederlandse Norm
 • NICIS – Nederlands instituut Kenniscentrum steden
 • NIEGG – Niet in Exploitatie Genomen Gronden
 • NPP – Nationaal programma preventie
 • NV Naamloze Vennootschap

O.

 • OAT – Ondergronds Afval Transport
 • ODRA – Omgevingsdienst Regio Arnhem
 • OCW – Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap
 • OGGz – Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • OHP – Onderwijshuisvestingsprogramma
 • OKE – Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
 • OR – Openbare Ruimte
 • OTO – regionaal Opleidings-, trainings- en oefenplan
 • OV – Openbaar Vervoer
 • OVL – Openbare verlichting
 • OZB – Onroerend Zaak Belasting
 • OZO – Overleg Zorg en Overlast

P.

 • P&O – Personeel & Organisatie
 • PB – persoonlijk budget
 • PHB – Presikhaaf bedrijven
 • PMB – Project Management Bureau
 • PO – primair onderwijs
 • POA – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt
 • PPS – Publiek Private samenwerking
 • PSO - Prestatieladder socialer ondernemen
 • P-wet - Participatiewet

R.

 • RBT–KAN – Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen
 • RB – Raadsbesluit
 • Rfv – Raad voor financiële verhoudingen
 • RIEC – Regionaal Informatie en Expertise Centrum
 • RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • RMC – Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
 • RO – regulier onderwijs
 • ROC – regionaal opleidingscentrum
 • ROZ – Raad voor Onroerende Zaken
 • RPC – Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing

S.

 • SBNS – Stichting bodemsanering NS
 • SHG – Steunpunt Huiselijk Geweld
 • SEGV – Sociaal economisch gezondheidverschillen
 • SKAR – Stichting Kinderdagverblijven Arnhem en regio
 • Slak – Stichting Leniging Ateliernood Kunstenaars
 • SMART – specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden
 • SO – speciaal onderwijs
 • SPA – Stichting Peuterspeelzalen Arnhem
 • SSGA – Stichting Samenwerkingsverband Glasvezelnetwerk Arnhem
 • STMG – Stichting Thuiszorg Midden Gelderland
 • SULO – Container leverancier
 • SW – Sociale Werkvoorziening
 • SWOA – Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
 • SZW – Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T.

 • TOM – terugvordering op maat

U.

 • UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

V.

 • VAT – Voorbereiding, aanbesteding en toezicht
 • VE – Volwassen educatie
 • VGGM – Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
 • VIRA Verwijsindex – Verwijsindex Risicojongeren regio Arnhem
 • VMBO – Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
 • VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • VO – Voortgezet Onderwijs
 • VRI – Verkeersregeling installatie
 • VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs
 • Vsv – Voortijdig schoolverlaten
 • VTA – Visual Tree Assessment (boomonderzoek)
 • VTH – Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • VTV – Volksgezondheid Toekomst Verkenning
 • VV - Vreemd vermogen
 • VVE – Voor- en vroegschoolse educatie
 • VWO – Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
 • VWS – Volksgezondheid welzijn en sport

W.

 • Wabo – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wajong – Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 • W en I – Afdeling werk en inkomen
 • Wet hof – Wet houdbare overheidsfinanciën
 • WEC – Wet op de expertisecentra
 • WGR – Wet gemeenschappelijke regelingen
 • WKO – warmte- en koude-opslag
 • Wlz - Wet langdurige zorg
 • Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning
 • WOZ – Wet waardering onroerende zaken
 • Wpg – Wet publieke gezondheid
 • WPO – Wet op het primair onderwijs
 • Wsnp – Wet schuldsanering natuurlijke personen
 • Wsp - Werkgeversservicepunt
 • Wsw – Wet sociale werkvoorziening
 • WVO – Wet op het voortgezet onderwijs
 • WWB – Wet werk en bijstand
 • Wwnv – Wet werken naar vermogen

Z.

-